Regulamin usług serwisowych

Reklamacje produktów, na które udzielona została gwarancja należy składać bezpośrednio w punktach serwisowych wskazanych przez Gwaranta oraz w trybie i na zasadach przewidzianych w karcie gwarancyjnej. Warunki rękojmi Nelro Data Sp. z o.o. Sp. K. (dalej Nelro Data):

Przedmiot

 1. Niniejsze warunki określają zasady odpowiedzialności Nelro Data z tytułu rękojmi za sprzedane produkty oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady w produktach zakupionych w Nelro Data, zwanego dalej postępowaniem reklamacyjnym.
 2. Nelro Data nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za produkty, na które udzielona została oddzielna gwarancja producenta lub importera.
 3. Nelro Data nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za produkty, wskazano zapis w systemie B2B „Nie podlega gwarancji/rękojmi”.

Warunki rękojmi

 1. Na zakupione produkty Nelro Data udziela rękojmi za wady na okres nie dłuższy niż określono w systemie B2B.
 2. Rękojmi nie podlegają produkty zakupione w Nelro Data, jeżeli są objęte gwarancją producenta lub importera.
 3. Nelro Data nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady w przypadku produktów:
  • uszkodzonych mechanicznie,
  • eksploatowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowanych,
  • w których zostały naruszone lub uszkodzone plomby gwarancyjne lub inne oznaczenia identyfikujące produkt, w szczególności numer seryjny
  • w których zostały dokonane przeróbki, zmiany lub naprawy przez osoby nieautoryzowane przez Nelro Data,
  • baterii i materiałów eksploatacyjnych.
 4. Nelro Data nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez Nabywcę szkodę poniesioną wskutek zaistnienia wady produktu, w szczególności dotyczy to: kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania towaru, przewozu, przechowania i ubezpieczenia oraz nakładów na rzecz.
 5. Nelro Data nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na dyskach twardych i innych nośnikach. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich danych przed reklamacją produktu w Nelro Data. Nelro Data nie jest zobowiązana do utworzenia kopii ani do odtworzenia oryginalnej zawartości dysku po naprawie.
 6. Rękojmia na produkty wymienione w procesie reklamacyjnym odnawia się tylko w przypadku, gdy produkt wymieniony jest fabrycznie nowy, jednak długość rękojmi nie może przekroczyć długości gwarancji udzielonej przez producenta na ten produkt.
 7. Nelro Data wyłącza możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny w przypadku ponownych reklamacji tego samego towaru.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Nelro Data zobowiązuje się załatwić reklamację w możliwie najszybszym terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty dostarczenia produktu ("termin podstawowy"), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
 2. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, Nelro Data może:
  1. dokonać naprawy wadliwego produktu; na każdy wymieniony podzespół udzielamy 3-miesięcznej gwarancji chyba że gwarancja pierwotna jest dłuższa.
  2. dokonać wymiany produktu na podobny o nie gorszych parametrach i czasie eksploatacji,
  3. dokonać zwrotu zapłaconej ceny.
 3. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Nelro Data.
 4. Nelro Data zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeśli - z przyczyn niezależnych od Nelro Data - zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.
 5. Jeżeli w terminie trzech miesięcy od daty załatwienia reklamacji nabywca nie odbierze produktu, zostanie wezwany do odbioru listem poleconym wysłanym na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji, a w razie jego braku - na adres wskazany w Informacji o Dealerze. Po otrzymaniu wezwania Klient ma obowiązek bezzwłocznie naprawiony sprzęt odebrać. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do odbioru produktu, Nelro Data dokona jego likwidacji bez obowiązku zapłaty na rzecz Klienta jakiegokolwiek odszkodowania.
 6. Powyższe zasady mają zastosowanie także w przypadku ponownych reklamacji tego samego produktu jak też reklamacji z tytułu nieskutecznej naprawy.
 7. Dokument wydany wraz ze sprzętem z Działu Reklamacji Nelro Data nie jest dokumentem gwarancyjnym, a jedynie informacją na temat sposobu rozliczenia reklamacji. Dokument ten jest przeznaczony tylko dla firmy wskazanej w polu „Klient:” i nie może być udostępniany innym osobom fizycznym lub prawnym.

Koszty reklamacji ponoszone przez nabywcę

 1. W przypadku ustalenia w toku postępowania reklamacyjnego, że zgłoszenie reklamacyjne było nieuzasadnione, Nelro Data ma prawo obciążyć nabywcę kosztami związanymi z jej załatwieniem, a w szczególności kosztami zryczałtowanej opłaty w kwocie 50PLN brutto tytułem pokrycia kosztów ogólnych związanych z weryfikacją zgłoszenia reklamacji.
 2. Nabywca ponosi koszt wymieniony w czasie postępowania reklamacyjnego części, elementów, podzespołów, które uległy uszkodzeniu z przyczyn leżących po stronie nabywcy, a których wymiana była konieczna dla sprawnego funkcjonowania urządzenia lub dokonania weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego.